MOTOMIKOŁAJE 2020 PARADA MOTOCYKLI I SAMOCHODÓW Białystok 2023 w dniu 02.12.2023

REGULAMIN


1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy tj.: Komitet Społeczny Motomikołaje Białystok 2020, na okoliczność organizacji: PARADY MOTOCYKLI I SAMOCHODÓW ulicami miasta Białegostoku.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą brały udział w paradzie motocykli i samochodów. Każda osoba uczestnicząca w paradzie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom jak i widzom parady poprzez określenie zasad zachowania się uczestników parady.
 4. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: Parada motocykli i samochodów oznacza przejazd kolumny motocykli i samochodów ulicami Białegostoku, która będzie pilotowana na czele oraz na końcu, przez oznakowany przez organizatora motocykl lub pojazd. Służby Porządkowe oznacza powołane przez Organizatora osoby, wyróżniające się ubiorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, a także funkcjonariuszy policji. Trasa parady oznacza trasę przejazdu (§ 2 pkt. 1), z miejsca zbiórki ( § 2 pkt. 3) do miejsca docelowego (§ 4 pkt.1). Uczestnik parady oznacza osobę, która przyjedzie pojazdem motocyklowym lub innym jednośladem albo samochodem jako kierowca lub pasażer i będzie uczestniczyła w Paradzie.

2. Trasa i termin

 1. Miejscem Parady są ulice miasta Białegostoku
  Białystok : Wyjazd kolumny motocykli z ulicy Młynowej 14 , skręt w lewo-> ul. Św. Anny, skręt w prawo -> Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, skręt w prawo -> Mikołaja Kopernika, skręt w prawo -> Łomżyńska, kontynuacja->Bohaterów Monte Cassino, skręt w prawo -> Jna Henryka Dąbrowskiego, prosto -> plac Niepodległości, kontynuacja -> Aleja Józefa Piłsudskiego, prosto->Plac Doktora Lussy, kontynuacja-> Jana Klemensa Branickiego, skręt w prawo-> Czesława Miłosza, kontynuacja-> Świętego Pio, kontynuacja-> Zwierzyniecka, skręt w prawo-> Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, kontynuacja-> Legionowa, kontynuacja-> plac Jana Pawła II, koniec-> pałac Branickich
  Szacowany czas dojazdu 30 min
 2. Termin parady : 6 grudzień 2020r. 3. Zbiórka na Paradę : MotoPub ul. Młynowa 14, 15-404 Białystok do godz. 11.30 4. Wyjazd na Paradę z miejsca zbiórki : godz.12.00 5. Każdy uczestnik imprezy MotoMikołaje 2020r, spełniający poniższe warunki uczestnictwa ma prawo wziąć udział w paradzie motocykli i innych pojazdów.

3. Warunki uczestnictwa w paradzie

 1. Warunki uczestnictwa w paradzie:
  1. w Paradzie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl, skuter lub będąca pasażerem kierowcy, oraz osoby posiadające samochody,
  2. obowiązkowym warunkiem jest posiadanie pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi oraz ważną polisą OC,
  3. każdy uczestnik-kierowca parady musi mieć uprawnienia niezbędne do kierowania swoim pojazdem,
  4. uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
  5. uczestników na motocyklach i skuterach obowiązują kaski ochronne lub inne zabezpieczenia wymagane Prawem Ruchu Drogowego,
  6. ubiór uczestnika oraz przystrojenie motocykla nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego,
  7. w paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających,
  8. kolumnę parady prowadzi oznaczony samochód lub motocykl pilotujący, którego bezwzględnie nie wolno wyprzedzać,
  9. kolejność pojazdów w kolumnie : pilot, motocykle, samochody, pojazd zamykający,
  10. uczestnicy parady mają obowiązek do przemieszczania się w kolumnie pod dwa motocykle w systemie na „zakładkę”, samochody pojedynczo jeden za drugim, przy zajęciu maksymalnie jednego pasa ruchu, z prędkością ustaloną przez prowadzącego kolumnę i w granicach określonych z przodu pilotem, a z tyłu pojazdami organizatora zamykającymi tę kolumnę,
  11. uczestnicy mają zakaz opuszczania kolumny, zmiany miejsca w kolumnie, wyprzedzania pojazdu poprzedzającego jak również zajmowania pasa ruchu innego niż ten, po którym prowadzona jest kolumna,
  12. obowiązuje zakaz włączania się do kolumny motocyklowo – samochodowej podczas jej przemieszczania się,
  13. zabrania się bezwzględnie, na poruszanie się pojazdów w sposób zagrażający bezpieczeństwu, a w szczególności do różnych ewolucji, palenia gumy itp. ,
  14. w przypadku niemożliwej do usunięcia awarii środka transportu na trasie parady, należy ustawić go w miejscu nie zakłócającym jazdy innym,
  15. każdy z Uczestników zapozna się z regulaminem i warunkami uczestnictwa w paradzie,
  16. nie stosowanie się do zasad Regulaminu spowoduje wykluczenie uczestnika z parady.
 2. Za zachowanie Uczestników na i poza terenem Parady Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do Uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
 4. Uczestnicy Parady dokonują ubezpieczenia uczestnictwa i sprzętu we własnym zakresie i na własny rachunek.

4

 1. Za zakończenie Parady będzie uważać się przekroczenie bramy wjazdowej Pałacu Branickich.
 2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za pojazdy i osoby, które opuściły paradę.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu, a nawet odwołania Parady w przypadku przeszkód niezależnych od organizatora.

5

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w internecie na stronie www.facebook.com MotoMikołaje Białystok oraz www.motomikolaje-bialystok.pl oraz w miejscu rozpoczęcia imprezy tj. MotoPub ul. Młynowa 14, 15-404 Białystok

6

 1. Uczestnicy włączając się do Parady akceptują jego regulamin.

ORGANIZATORZY